Skip to Content

Ошибка в вопросе

Вопрос 3:

Раздаточный материал

    Papa nou ki nan sièl la,
    Nou mandé pou yo toujou réspékté non ou.
    Vi-n tabli gouvènman ou,
    pou yo fè volonté ou so latè,
    tankou yo fè-l nan sièl la.
    Manjé nou bézouin an, ban nou-l jòdi-a.
    Padonnin tout mal nou fè,
    minm jan nou padonnin moun ki fè nou mal.
    Pa kité nou nan pozision pou-n tonbé nan tantasion,
    min, délivré nou anba Satan.
    [Paské, sé pou ou tout otorité, tout pouvoua
    ak tout louanj, dépi tout tan ak pou tout tan.]
    

    Перед вами известный текст, переведенный на гаитянский креольский язык. В нем нами пропущено последнее слово, имеющее древнееврейское происхождение. Напишите это слово по-русски.

Ответ: Аминь.

Комментарий: Это перевод "Отче наш".

Источник(и):
    1. http://www.prayer.su/haitian-creole-french/common/
    2. http://ru.wikipedia.org/wiki/Гаитянский_креольский_язык
    3. http://slovari.yandex.ru/dict/brokminor/article/1/1970.html

Автор: Александр Кудрявцев (Николаев)

12 + 5 =
Решите этот несложный пример. Вы должны видеть три слагаемых. Если слагаемых два, то прибавьте к сумме 2.