Skip to Content

9-й юношеский чемпионат Белоруссии (Минск). 2 тур. Вопрос 1

Вопрос 1: "Ты адвучыу лiцвiнау весялiцца" — так паэт XVIII стагоддзя Iгнацы Красiцкi вуснамi аднаго са сваiх герояу звяртауся да Станiслава Аугуста, якi, узышоушы на трон, абвясцiу вайну гэтаму, прычым, па сведкам сучаснiкау, небезпаспяховую. Назавiце ГЭТА!

Ответ: п`янства.

Автор: Сергей Кашуба (Магiлёу)

 !